top of page

Fèis a' Bhaile are pleased to offer a range of classes in association with Inverness Trad Experience as detailed on their website at:

https://www.invernesstradexperience.com/

Fèis a' Bhaile organise Gaelic drama classes, step-dance classes and run a cèilidh band for more experienced players. 

In line with current guidance in relation to coronavirus all our events are cancelled until further notice. While we are unable to run our regular activities we will be working on plans for our main Fèis week, which we hope will take place online in October and our AGM. Keep an eye on our facebook page for more details.

A reir stiùradh Fèisean nan Gàidheal thèid na tachartasan againne an cur dheth. Ged nach eil e comasach dhuinn na tachartasan cunbhalachd a ruith bidh sinn ag obair air plànaichean seachdain a’ phrìomh Fhèis, tha sinn an dòchas gum bi sin a’ tachairt air liodhne san Dàmhair, agus an Coinneamh Bhliadhnail againn. Cùm sùil air ar làrach Facebook airson barrachd fiosrachaidh.

bottom of page